Chengdu

Giant Panda Breeding Centre

Leshan Giant Buddha

Dazu Rock Carvings

Chengdu to Chongqing